V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je firma, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte minimálne 3,2 % z celkového počtu svojich zamestnancov. Ak tak neurobí, je povinný štátu ročne uhradiť odvody za každé takto nevytvorené pracovné miesto. Keďže si každá firma nemôže dovoliť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, zákon umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím tzv. náhradným plnením, nakúpiť produkty alebo služby cez chránenú dielňu. Vaša spoločnosť si tak povinnosť so zákona splní.